Túnel d'evaporació de PURINS

Aprofitem la riquesa solar de la qual la resta d'Europa no disposa, estalviant diners i cuidant el medi ambient.
La solució als purins, només amb la radiació solar.
Consisteix a evaporar la fracció líquida que contenen els purins porcins o bovins concentrant fins a un 90% del nitrogen en la fracció sòlida, resultant un 10% del volum inicial.

Sistema validat en les MTD.

El sistema es pot combinar amb altres tractaments per fer més eficaç el repartiment de nutrients (floculació, fangs NDN...)

Vingui a visitar alguna de les instal·lacions que ja estan en funcionament.

Per què evaporar?
• En concentrar i no destruir els nutrients serveix per a explotacions de nova construcció.
• Podem aprofitar els nutrients a les nostres terres i repartir els mateix kgs de nitrogen en menys d'un 50% de viatges.
• En evaporar, però mantenir els nutrients en la fracció sòlida, aquesta té un alt valor agronòmic.
• Evitem olors en el moment de repartiment, doncs la fracció resultant amb més d'un 50% (entre un 50 i un 80%) de matèria seca ja no fa olor.
• El sòlid es considera un compost de manera que la venda és fàcil.
• Reduïm en més d'un 90% les emissions d'amoníac a l'aire per l'acidificació.
• La sortida de l'aire del túnel passa per un bio-filtre que evita emissions d'efecte GEH.
• El cost del tractament és molt baix, la feina la fa la radiació solar.
• Les emissions de nitrogen per infiltració al subsol són les mateixes que un compost. Estudis realitzats ens demostren que pràcticament no contamina la capa freàtica.