El biogàs és un combustible que es genera en biodigestors específics a través de la biodegradació de la matèria orgànica. Un procés biològic anaerobi que es produeix en absència d'oxigen i que promou la producció d'una font d'energia renovable.
Aquest tipus de procés està enfocat a mitigar els impactes del canvi climàtic a través de la reducció d'emissions i a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils mitjançant la producció d'una font d'energia verda, essencial per assolir un futur més sostenible.
A través de la digestió anaeròbica, com s'ha esmentat anteriorment, a més d'obtenir una reducció d'emissions en emmagatzematge d'un 80%, obtenim un combustible d'alt valor, el biogàs (50-70% metà) i un digestat amb alt valor fertilitzant i amb pràcticament la mateixa quantitat de Nitrogen, Fòsfor i Potassi que quan es va introduir al reactor. En el procés de metanogènesi que es dóna dins del reactor els sòlids volàtils o matèria orgànica seran els susceptibles de transformació a metà o biogàs i amb la qual cosa una línia directa de coneixement de cara a definir el seu potencial de generació de biogàs a través de la biodigestió anaeròbica.
Cal destacar que aquest tipus de tecnologia, centrant-nos en les MTDs, compleix amb diversos punts dins de les seves obligacions. Entre elles, la MTD 13 contemplant la digestió anaeròbica com a tècnica per reduir les emissions d'olors d'una explotació i el seu impacte. La MTD 16 i 17 que contempla la tecnologia consolidada per reduir les emissions d'amoníac a l'atmosfera procedent de l'emmagatzematge de purins i la MTD 19 com a tecnologia consolidada per al processament in situ del fem.
El nostre Biogás Psicrofilo
La legislació i les MTDs obliguen a les granges de nova construcció a obtenir un 80% de reducció d'emissions en l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes. És per això que una de les tecnologies que permeten no només complir la normativa, sinó fins i to