OBJECTIU

Tenir una major reducció del nitrogen i fòsfor de la fracció liquida resultant del separador o separador amb rampa.

Amb aquest tractament aconseguirem dues fraccions: la liquida i la semilíquida. D'ella aconseguim que en la fracció semilíquida (que tindrà aproximadament un 11/14% de matèria seca) quedi aproximadament un 35% del nitrogen i un 80/85 de fòsfor.

El volum d'aquesta fracció respecte a l'entrat serà aproximadament d'un 20%.

Resultat de productes d'una planta completa

Sempre s'aplica després d'un equip de separació, per tant, a la granja ens quedaran tres productes:
- Fracció sòlida (sortida del separador) 20/35% de matèria seca.
- Fracció semilíquida (sortida de la rampa amb el floculant) 11/14% de matèria seca.
- Fracció líquida.