Filtració tamisats fins

El nostre objectiu sempre ha estat arribar a separar la fracció líquida de la sólida, amb dos vies diferents.
Amb floculants (veure separació amb floculants) o mecànicament sense afegir cap producte, en aquest cas em dissenyat tres mètodes per separar.
Filtres rotatius o rotofiltres, amb això aconseguim alts rendiments, fins a 250 micres, més fins el cost del separador amb l'energia eléctrica ja no és rentable.
Tamissos brivants, podem arribar fins a 100 micres, menys que aquesta mida els rendiments són tant baixos que les màquines no són viables.
Decantador lamelar, es separen els sòlids pesats en suspensió, que porten les aigues residuals i perjudiquen el tractament posterior. Amb purins podem passar el líquid resultant d'una separació fins a 100 micres, si posteriorment es realitza una digestió aeròbia
Tamís vibrant SV-1200
Especialment adequat per purins una vegada desbastats. Incorpora sistema de neteja interior a través d'elements mòvils que eviten que les particules sòlides embussin la malla.
Rotofiltre o tamís rotatiu
Ideal per un segon desbast una vegada separada la fracció sòlida de la líquida, passa a través del tamís aconseguint augmentar el grau de neteja del líquid.
Decantadores
Ideal per treure les petites partícules en suspensió que encara queden a la fracció líquida una vegada separades, aquestes partícules sortiràn amb un alt % d'humitat.