Decantador lamel·lar
La seva funció és la de separar les petites partícules en suspensió que encara queden a la fracció liquida un cop separada.
Al final s'obtindran 2 productes: un líquid net de sòlids i un producte pastós amb un alt% d'humitat.
Els decantadors poden ser lamel·lars o troncocònics.