Escorxadors
La indústria cárnica a diferència de la resta d'indústries, genera diferents tipus de deixalles, això provoca que la part de depuració sigui un cost molt important dins de la mateixa, per això Mecaniques Segalés ha dissenyat uns equips pensats específicament per a aquest sector.

Producte generat per l'escorxador :
Contingut intestinal, on apliquem els separadors MS100 directament doncs el contingut de matèria seca és alt, amb l'equip aconseguim una fracció solguda o purí que ho podem destinar a fertilització i una fracció liquida amb partícules inferiors a 100 micres que la passem a la planta depuradora, gràcies a aquest procés evitem costos de depuració i de tractament de tota la fracció solguda extreta.
Neteja sales de recepció i rentat de camions En aquesta secció en ser el % de sòlids molt baix apliquem l'equip compack 1, amb l'equip aconseguim una fracció solguda o purí que ho podem destinar a fertilització i una fracció liquida amb partícules inferiors a 100 micres que la passem a la planta depuradora, gràcies a aquest procés evitem costos de depuració i de tractament de tota la fracció solguda extreta en cas de tenir el primer equip s'utilitza un Compack 1 mixt.
Deixalles de neteja de sales aquesta part en ser molt liquida i amb greix,aplicarem un compack 1 amb sistema d'aigua calenta, amb ell aconseguim una fracció solguda per tractar a planta de tractament i un liquido fins a 100 micres. Aquest equip permet tractar grans quantitats de producte amb un cost mínim i seguretat de funcionament.