Les safates de purí Airesa ofereixen la possibilitat d'evacuar el purí cada setmana, i combinades amb el sistema de ventilació, s'aconsegueix una millora en el benestar dels animals.

Es col·loquen sota de les reixetes en totes les fases productives de la granja. Al extreure amb més frequència el purí del interior de l'explotació s'obtenen moltes avantatges, com per exemple:

  • Aire més sa a l'explotació i major rendiment dels animals.
  • Menys problemes d'evacuació dels sòlids,  ja que cada vegada són més densos.
  • Qualsevol sistema de tractament de purins aplicat serà més efectiu i menys costós.
  • Reducció d'emisions a l'atmosfera.
  • Al efectuar-se una separació de sòlids i líquids al espai d'emmagatzamatge de purí a la bassa es reduirà de un 15-25% (5-10% més que una granja normal sense safates); és l'espai que ocupa la fracció sòlida.
  • La càmera que es crea entre la part inferior de les safates i el sòl esdevé un espai regulador de temperatura. Amb un adequat sistema de ventilació s'aconsegueix que les truges respirin un aire més fresc, que fa que augmenti la seva productivitat. 

 


Bandejes de purí combinades amb sistemes d'entrada d'aire
Permet complir la normativa sobre emissions, que ens diu que hem de realitzar un buidatge freqüent